Handledning

Handledning och konfliktlösning

J ag är en mycket uppskattad handledare och har handlett främst inom socialtjänst och olika typer av boenden, men även inom landsting och Arbetsförmedlingen. Jag utgår ifrån befintliga behov och önskemål när jag handleder och är bekväm med att röra mig mellan ärenden, processer, metoder. Jag bistår även med välavgränsade uppdrag av gruppfacilitering och konfliktlösning. Terminsvis avstämning med chefen ingår alltid och jag underlättar vid behov dialog mellan anställda och chef.

Jag har handlett i kommunala avdelningar som arbetar med migration, försörjningsstöd, våld i nära relationer, hantering av hedersrelaterat våld, missbruk och beroende, arbetsförmågebedömning och arbetsmarknadsrehabilitering, funktionsnedsättningar och utanförskap, behandling, boendestöd samt förvaltar- och godmanskap. Inom landsting har jag handlett på ungdomsmottagning, allmänpsykiatri och på psykosavdelningar.

Jag har en bred kunskap som är både teoretisk förankrad och intuitivt erfaren, i hur människors tankar, känslor och beteenden fungerar enligt förutsägbara principer. Olika metoder ger olika ingångar att påverka mot bättre mående och funktion.

För att ha tillgång till många ingångar väljer jag att arbeta metodöverskridande. Grupper där olika metoder (t.ex. KBT och PDT) upplevs stå emot varandra har extra stor glädje av detta överbryggande perspektiv.

Jag arbetar också funktionellt behovsstyrt, vilket betyder att handledningen utgår från personalens och verksamhetens behov och önskemål. Jag kan bidra med modeller, insikter samt facilitering av diskussion som hjälper er som individer, grupper och verksamheter att sträva mot de mål ni har.

 

Tydliga och gemensamma mål är centralt för effektivitet och formuleras vid första mötet, och sammanfattning samt utvärdering sker i slutet av varje termin, både med personalgrupp och chef.
Vanliga ämnen vid handledning
– svåra ärenden
– arbetsstress
– egna och andras känslor och reaktioner
– gruppens samarbete
– eget ältande
– kris i organisationen

Vanlig feedback är att jag ger tydliga, enkla och effektiva verktyg samt är lyhörd för personalens behov. Gruppen upplever ökad ärlighet, respektfullhet och samarbete, samt lättare att möta svåra brukare. Chefen ser en bättre fungerande grupp där samtliga är nöjda med handledningen.

 

Kontakta mig

Kontakta mig

Du är välkommen att kontakta mig så hör jag av mig.

 

    Kontakta mig via:

    This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.